Nytt norsk læreverk i kinesisk mandarin

«Porten til Midtens rike. Kinesisk mandarin»

Tidligere har lærebøkene i kinesisk i for stor grad fokusert på å lære å lese og skrive tegn, slik at tale- og lytteevne ofte ikke er blitt utviklet. Den pedagogiske innretningen har dessuten ikke vært tilpasset norske forhold. «Porten til Midtens rike» søker å rette opp disse feilene.

Læreverket består av fem deler:

  • De tre lærebøkene
    «Kinesisk mandarin 1» 144 sider; ISBN 978-82-7522-467-3
    «Kinesisk mandarin 2» 144 sider; ISBN 978-82-7522-468-0
    «Kinesisk mandarin 3» 160 sider; ISBN 978-82-7522-469-7
  • En lærerveiledning med kopieringsoriginaler, 306 sider; ISBN 978-82-7522-470-3
  • En nettressurs.

Bøkene er utviklet ved Elvebakken videregående skole i Oslo i perioden 2009-12 av kinesisklærerne Sofie Xiaofen Gjerull, Rolf Melheim og Yao Xiaoling. De er i tillegg utprøvd ved Hosletoppen skole i Bærum av kinesisklærer Aslak Tvedt. Læreverket er produsert av Tell Forlag i Asker i samarbeid med Utdanningsdirektoratet med Heidi Kleveland som forlagsredaktør. Danuta Ciemska, ansvarlig for språkprosjektene i Utdanningsdirektoratet, sier til forlaget at disse tre lærebøkene er noe av det beste hun har sett av språklærebøker til nå. Bøkene passer for grunnleggende undervisning i kinesisk over tre år både i grunnskolen og i den videregående skolen.

Forordet til bok 1:

Kinesisk er verdens største språk. Når man i dag sier kinesisk mener man vanligvis mandarin, som er nokså likt morsmålet i hovedstaden Beijing og er det felles talespråk som alle kinesere må lære i skolen. Sannsynligvis behersker i dag mer enn 900 millioner kinesere mandarin. Ordforrådet er svært rikt, sannsynligvis størst i verden, på grunn av den lange historien med skrift.

Denne læreboka legger hovedvekt på å lære å forstå og å snakke kinesisk. Av den grunn legger vi stor vekt på lydskriften «pinyin» som betyr sammensatte lyder – dvs. konsonanter og vokaler i kombinasjon, og som ligger tett opp til det norske alfabetet. Pinyin-orientering fører erfaringsmessig til at man raskere kommer igang med å snakke språket.

Vi legger også under «Huskehjelp» vekt på å forklare tegnenes oppbygning, slik at de skal bli lettere å huske. Noen av disse tegnforklaringene er kompliserte, men vi har likevel valgt å ta de med fordi de er interessante og gir kulturkunnskap om et tidligere godseierpreget, statsstyrt jordbrukssamfunn. I tillegg oppfordres elevene til å bruke fantasien og lage sine egne huskeregler.

Målet når det gjelder tegn er god evne til å gjenkjenne. For å oppnå dette kreves en del skrivetrening. Men denne må ikke overdrives, slik at den – siden antall undervisningstimer hver uke er begrenset – blokkerer for lytte- og taletreningen.

Vi anbefaler elevene å legge vekt på å lære setninger framfor løsrevne enkeltord. Hyppig dialog på kinesisk med medelever og lærer er selvsagt en svært god arbeidsmetode.

Tekstene bør oversettes mest mulig opp til kinesisk ordstilling – samtidig som man også oversetter til korrekt norsk. Da lærer man noe om forskjellene i grammatikk og syntaks mellom de to språkene.

Det er også svært viktig å repetere. Særlig bør mye brukte setninger prioriteres og gjentas så ofte som man kan. En ting er sikkert: Hvis man vil beherske kinesisk, må man jobbe med det nesten hver dag.

Dessuten:

Alle leksjoner inneholder grammatikk, arbeidsoppgaver og forslag til hjemmelekser.

De tre lærebøkene har i tillegg 30 artikler om kinesisk historie, kultur og dagligliv. Vi tar her med historien om den kinesiske kalenderen eller dyrekretsen og de 13 dyrene som ville være med:

Hvordan ble egentlig dyrene valgt ut?

Historien er som følger:

Blant dyrene oppsto det en krangel om hvem som skulle være med i 12-årssyklusen, som også kalles zodiaken. Siden de ikke kunne bli enige, bestemte de seg for å spørre gudene om råd. Gudene bestemte seg da for å arrangere en konkurranse mellom alle dyr, der det gjaldt å komme raskest mulig over floden. De tolv som kom først over skulle få bli med i den kinesiske kalenderen.

Men den dagen konkurransen skulle være, var det pussig nok bare 13 dyr som stilte opp. Og ikke alle var sikre på at de kunne klare å komme over. Katten for eksempel tenkte lenge på hvordan den skulle klare det, siden den var redd for vann. Og rotta, som også var der, var i dyreverdenen kjent for å være en elendig svømmer. Oksen var også i tvil siden den hadde dårlig syn. Men rotta og katten sa da at de skulle vise oksen veien, hvis de bare fikk sitte på ryggen dens.

Så gikk startskuddet!

Ute i elva dyttet imidlertid rotta katten uti. Men konkurransen fortsatte likevel som planlagt. Og da oksen etter mye kav og pes var i ferd med å gå på land på den andre siden, kom rotta pilende over ryggen på den, og ble først i land. Derfor har rotta alltid siden vært første dyr i den kinesiske dyrekretsen. Katten nådde aldri land og kom ikke med i kalenderen, men har siden og for alltid vært rottas verste fiende. Tigeren kom i land like etter oksen og var veldig stolt over det, og overså rotta helt. Om de andre dyrene fortelles at haren midtveis egentlig var sist, men klamret seg så til en tømmerstokk som kom flytende, og når denne kom nær land hoppet den fra stein til stein og inn på land, og ble nr. 4. Gudene hadde imidlertid egentlig ventet at dragen skulle vinne, siden den kunne fly. Men dragen fortalte at den midtveis måtte hjelpe menneskene med å lage regn, og derfor var blitt forsinket. Den hadde også gjort en god gjerning til ved å blåse i nesa og lage et kraftig vindkast, slik at haren kom seg over fra tømmerstokken til den første steinen. Dragen ble likevel nr. 5. Deretter kom hesten pesende inn på stranda med slangen viklet rundt den ene foten. Men da slangen pilte fram, ble hesten redd og tok et skritt tilbake. Derfor ble slangen nr. 6 og hesten nr. 7. Like etter kom sauen, apekatten og hanen – sittende på en flåte – drivende mot land. De hadde under hele overfarten hjulpet hverandre, men ble likevel av gudene helt urettferdig rangert forskjellig. Deretter kom hunden og sa at den var blitt forsinket fordi den måtte rulle seg i søla. Grisen, som er litt doven, kom sist i land og ble det siste dyret over elva.

Belønningen de tolv fikk var altså å komme med i den kinesiske kalenderen. Her er riktig rekkefølge en gang til: Rotta, oksen, tigeren, haren, dragen, slangen, hesten, sauen, apekatten, hanen, hunden og grisen.

Lærebøkene Porten til Midtens rike. Kinesisk mandarin I-III selges i vanlig bokhandel. De kan også bestilles fra forlaget på http://www.tell.no (link: Grunnskole – Kinesisk) eller http://www.norli.no og andre nettbokhandlere.

Reklamer